[CNW:Counter]

Vysvětlení pojmů

 • AMS - Autorizované metrologické středisko -je subjekt, který ÚNMZ autorizoval k ověřování stanovených měřidel
 • ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • ČMI - Český metrologický institut
 • Ověřovací list - je doklad o ověření nádrže, který má náležitosti dle vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb., a který bude vydáván zákazníkům pro ověřené nádrže zařazené do skupiny pracovních měřidel stanovených dle vyhlášky MPO č. 263/2000 Sb. ve znění vyhl. Č. 344/02002 Sb. a vyhl. Č. 345/2002
 • Pracovní měřidla stanovená jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou (263/2000 Sb.) k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam.
 • Pracovní měřidla nestanovená jsou měřidla, která nejsou etalonem ani měřidlem stanoveným
 • Ověřováním stanového měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Dokladem je ověřovací list nebo úřední značka.
 • Kalibrace - vlastnosti měřidla se porovnávají zpravidla s etalonem.
 • Geometrická metoda ( metoda "suchého litrování" ) metoda určení objemu nádrže měřením geometrických parametrů a výpočtem
 • Objemová metoda - (metoda "mokrého litrování") metoda založená na postupnémnapouštění nebo vypouštění kapaliny, přičemž se současně měří výška hladiny a objem napouštěné, resp. vypouštěné kapaliny po krocích
 • Fotogrametrická metoda - metoda určení objemu stereoskopickým snímkováním částí nádrže s následným vyhodnocením souřadnic, z nichž jsou odvozeny další geometrické prvky nádrže.
 • Bezkontaktní metoda - metoda kopírování, která využívá pasivního odrazu světelného (laserového) paprsku dálkoměru (např. Wild Dior 3002S).
 • Etalon měřící jednotky - měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky a jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti.
 • Výrobek AMS - je výsledkem činností ověřovacího měření a následného procesu zpracování ověřovacích dat nádrže. Výrobek zahrnuje službu ověřování nádrže a obsahuje výsledný zpracovaný materiál ve formě ověřovacího listu nádrže.